O nama

Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta EDUMED GLOBAL MedScape iz Beograda je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti okupljanja specijalista iz različitih oblasti medicine, farmacije, stomatologije, javnog zdravlja i menadžmenta radi dorinosa profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika i saradnika, menadžera kroz kontinuiranu edukaciju, kao i razvoj kontinuirane edukacije, kao i tehnologije danas.

Ciljevi našeg Udruženja  EDUMED GLOBAL MedScape

 • Istraživanje edukativnih potreba zdravstvenih radnika, saradnika, menadžera i mogućnosti njihovogzadovolјenja kroz kontinuiranu edukaciju i tehnologiju.
 • Razvoj savremenih programa kontinuirane edukacije iz različitih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, javnog zdravlјa, menadžementa.
 • Implementacija programa kontinuirane edukacije kod zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i menadžmenta.
 • Proučavanje različitih tehničko-tehnoloških mogućnosti za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i menadžera.
 • Razvoj efikasnih metoda i tehnika kontinuirane edukacije posebno razvoj edukacije na dalјinu („online“ edukacija, „distance learning“) i implementacija rešenja u praksi.
 • Izrada sredstava za kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i saradnika, javnog sektora, i borda menadžera.
 • Organizacija, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti.
 • Pružanje konsultativne i tehničke podrške zdravstvenim ustanovama i organizacijama zdravstvene i ne zdravstvene struke u organizaciji kontinuirane edukacije.
 • Integracija u globalnu mrežu centara (organizacija i institucija) kontinuirane edukacije i stvaranje uslova za korišćenje inostranih resursa kontinuirane edukacije.
 • Akreditacija i organizacija stručnih sastanaka, kurseva, testova on line, simpozijuma i kongresa.
 • Priprema, realizacija i organizacija raznih vidova događaja i skupova.
 • Objavlјivanje knjiga, udžbenika i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na aktuelnosti iz oblasti zdravstva, farmacije, stomatologije, menadžmenta.
 • Učestvovanje u planiranju, sprovodjenju, koordinaciji i promovisanju istraživačkih projekata iz navedenih oblasti. Istraživanja će sprovoditi u saradnji sa visokoškolskim i naučnoistraživačkim ustanovama u zemlјi i inostranstvu ili samostalno.
 • Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima.
 • Organizacija društveno-korisnih i humanitarnih akcija.
 • Uspostavlјanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima.
 • Ostvarivanje svih ostalih cilјeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta EDUMED GLOBAL MedScape.

Tim EDUMED GLOBAL MedScape